Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет на договора “ Неотложно възстановителни работи по укрепване на улица между О. Т 12 ,20 И 27 по плана на с. Черна Места, община Якоруда“- II етап.

    На 17. 01. 2018 г. се сключи Договор между ОБЩИНА ЯКОРУДА И „БИЛДИНГ КОМПАНИ“ ЕООД,  с предмет на дейност строително- монтажни дейности на обект „Неотложно възстановителни работи по укрепване на улица между О. Т. 12, 20  и 27 по плана на с. Черна Места, община Якоруда“- II етап на стойност  151  343,57 лева.