Предложение за одобряване на Окончателен проект на Общ устройствен план на град Якоруда

Предложение ОУП