Предложение за актуализация Годишна програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2018 година, приета с Решение № 6 от Протокол № ОбС-02/02.02.2018г.

Предложение за актуализация Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2018г.