Решение на ОбС- Якоруда относно отчет за състоянието на общински дълг

Решение на ОбС- Якоруда относно отчет за състоянието на общински дълг