УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:1.Обособена позиция 1: ОБЕКТ „Рехабилитация на общински път BLG2354 /II-84,Якоруда-Разлог/х.Трещеник“; 2. Обособена позиция 2: ОБЕКТ: „Изграждане на дневен център за деца с увреждания“, от 0 до 18г. (Съгласно чл.36 ал.2 т.5 буква а) в УПИ II, кв. 108, по действащия регулационен план на гр. Якоруда, Община Якоруда»; 3. Обособена позиция 3: ОБЕКТ: „Рехабилитация на улична мрежа в гр.Якоруда“

УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ – 27.06.2018 г.

ЕЕДОП – 27.06.2018 г.

Протокол 1 – 04.09.2018 г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения – 23.10.2018 г.

Съобщение за отлагане на отварянето на ценовите предложения – 25.10.2018 г.

Съобщение за отваряне на ценовите предложения- 20.11.2018 г.

Протокол 2 – 28.11.2018 г.

Протокол 3 – 28.11.2018 г.

Доклад – 28.11.2018 г.

Решение за определяне на изпълнител – 28.11.2018 г.

Обявление за възложена поръчка – 21.01.2019 г.

Договор – 1 – 21.01.2019 г.

Договор – 3 – 21.01.2019 г.

Обявление за приключване на договор ОП1 – 22.01.2021г.

Обявление за приключване на договор ОП3