„Рехабилитация на общински път ВLG2354/II-84, Якоруда-Разлог/-х.Трещеник“

„Рехабилитация на общински път ВLG2354II-84, Якоруда-Разлог-х. Трещеник  – 29.06.2018 г.

ЕЕДОП – 29.06.2018 г.

работен проект – 29.06.2018 г.

Съобщение за отлагане отваряне на офертите – 03.08.2018 г.

Съобщение за отваряне на постъпили заявления за участие – 25.09.2018 г.

Протокол 1 – 17.10.2018 г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения – 13.11.2018 г.

Заповед за удължаване срока на работа на комисия – 04.12.2018 г.

Протокол 2 – 28.12.2018 г.

Протокол 3 – 28.12.2018 г.

Доклад 1 – 28.12.2018 г.

Указания – 28.12.2018 г.

Протокол 2.1. – 28.12.2018 г.

Протокол 3.1. – 28.12.2018 г.

Доклад 2 – 28.12.2018 г.

Решение – 28.12.2018 г.

Обявление за възложена поръчка – 20.02.2018 г.

Договор – 20.02.2018 г.

Обявление за приключване на договор