Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на община Якоруда

Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи.