Протокол за разпределяне на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд на територията на община Якоруда

Протокол за разпределение на ПМЛ от ДПФ на територията на община Якоруда.