ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 15 ÷ 24 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ- ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ И ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ (НУРВИДГТ) В ОБЕКТ № 3, СЪСТОЯЩ СЕ ОТ ОТДЕЛИ/ ПОДОТДЕЛИ: 194г, 207г, 229е, 221а2, 191н, 191в

Протокол

Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на добив на дървесина

Заповед относно класиране кандидатите за добив на дървесина в Обект № 3

Договор за добив на дървесина №3

договор за добив на дървесина

Допълнително споразумение