Предложение за актуализация Годишна програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2018 година

Предложение -актуализация