Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и доизграждане на външна водопроводна мрежа и напорен резервоар за задоволяване на нуждите на село Бунцево, община Якоруда, по две обособени позиции” Обособена позиция № 1: „Реконструкция и доизграждане на външна водопроводна мрежа за задоволяване на нуждите на село Бунцево, община Якоруда” Обособена позиция № 2: „Реконструкция и доизграждане на напорен резервоар за задоволяване на нуждите на село Бунчево, община Якоруда”

Уникален номер в регистъра на АОП: 00616-2018-0006

Публикувано на: четвъртък, 26 юли 2018

ОБЩИНА ЯКОРУДА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

за обществена поръчка, с предмет:

„Реконструкция и доизграждане на външна водопроводна мрежа и напорен резервоар за задоволяване на нуждите на село Бунцево, община Якоруда,

Прочети