Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и доизграждане на външна водопроводна мрежа и напорен резервоар за задоволяване на нуждите на село Бунцево, община Якоруда, по две обособени позиции” Обособена позиция № 1: „Реконструкция и доизграждане на външна водопроводна мрежа за задоволяване на нуждите на село Бунцево, община Якоруда” Обособена позиция № 2: „Реконструкция и доизграждане на напорен резервоар за задоволяване на нуждите на село Бунчево, община Якоруда”

Уникален номер в регистъра на АОП: 00616-2018-0006

Публикувано на: четвъртък, 26 юли 2018

ОБЩИНА ЯКОРУДА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

за обществена поръчка, с предмет:

„Реконструкция и доизграждане на външна водопроводна мрежа и напорен резервоар за задоволяване на нуждите на село Бунцево, община Якоруда, по две обособени позиции” 

Обособена позиция № 1:  „Реконструкция и доизграждане на външна водопроводна мрежа за задоволяване на нуждите на село Бунцево, община Якоруда” 

Обособена позиция № 2:  „Реконструкция и доизграждане на напорен резервоар за задоволяване на нуждите на село Бунчево, община Якоруда”

гр. Якоруда, 2018 г.

На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки Възложителят ще предостави неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в „Официален вестник“ на Европейския съюз.

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17:00 ч. на 27.08.2018 г. на адреса на Възложителя – гр. Якоруда, сградата на Община Якоруда, ул. „Васил Левски“ №1.

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 28.08.2018 г. от 11:00 ч. в сградата на Община Якоруда, от комисия, назначена от възложителя.

 Решение за откриване на процедурата

Обявление

Документация

Образци за попълване

протокол 1

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Доклад

Протокол 2

Протокол 3

Решение за определяне на изпълнител

Обявление за възложена поръчка

Договор ОП1

Договор ОП2

Обявление за приключване на договор 1

Обявление за приключване на договор 2