Заповед сметосъбиране и сметоизвозване

Заповед сметосъбиране и сметоизвозване