Предложение изменение на Приложение № 1 за базови наемни цени към Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Предложение изменение на Приложение № 1 за базови наемни цени