Предложение за актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2018г.

Предложение за актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2018г.