ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: „ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА ПРИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ, СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЯКОРУДА – ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2018Г. – 2019 Г.”

Решение за откриване на процедура

Обявление за поръчка

Документация

Протокол 1

Протокол 2

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Протокол 3

Доклад за работата на комисията

Решение за избор на изпълнител

Договор

Обявление за възложена поръчка

Обявление за приключване на договор