„ Доставкa на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Община Якоруда”

Решение за откриване на процедура

Обявление за поръчка

Документация

ЕЕДОП

Протокол 1

Протокол 2

Съобщение за отваряне на ценовите предложения

Заповед за удължаване срока на работата на комисията

Протокол 3

Доклад за работата на комисията

Решение за прекратяване

Обявление за възложена поръчка