Решение относно провеждане на обществена поръчка , с предмет „Избор на изпълнител за премахване на незаконен строеж : Масивна двуетажна сграда с три броя пристройки и конструктивно свързана към нея масивна едноетажна сграда и дървена клетка за отглеждане на птици“

Решение №0800-70