Заповед сметосъбиране и сметоизвозване

Заповед- видове предлагани услуги.