Протокол относно открит конкурс за възлагане добив на дървесина за Обект № 1806, състоящ се от отдели/подотдели: 221с,211р

Протокол