Протокол относно открит конкурс за възлагане добив на дървесина за Обект № 1805, състоящ се от отдели/подотдели: 22о1,210г,221з1,221и1

Протокол