Заповед № 116/ 31.10.2018г. относно класиране кандидатите на открит конкурс за възлагане добив на дървесина в Обект № 1805

Заповед №116