Междинна оценка на Общински план за развитие на Община Якоруда 2014-2020г.

Междинна оценка на ОПР Якоруда_2014-2020г.

Предложение-доклад за междинна оценка на Общински план за развитие на Община Якоруда