ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР С РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЯКОРУДА 2018 г.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР С РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЯКОРУДА 2018 г.