Общинска програма за превенция и противодействие на асоциалните прояви и престъпленията на малолетните и непълнолетните в Община Якоруда -2019Г.

Общинска програма за превенция и противодействие на асоциалните прояви и престъпленията на малолетните и непълнолетните.

Отчет  МКБППМН 2018 г.