Документация за участие в процедура: „СМР на обект: „Укрепване на десен бряг на река Дрещенец- първи етап.“ Укрепване на улица между осови точки 78 и 77 и от УПИ ХVІІ до УПИ Х, кв.10, по плана на с. Черна Места, община Якоруда.“

Заповед за откриване на процедура

Решение

Обявление

Документация

Приложение 1 – Технически спецификации

Приложение 2 – Инвестиционен проект

Образци СМР на стенана р.Дрещенец

Образец 4.1 – КСС

Проект на Договор

еЕЕДОП

Решение и обявление за изменения

Протокол 1

Съобщение за отваряне на ценовите предложения

Протокол 2

Доклад за работата на комисията

Решение за избор на изпълнител

Договор

Обявление за възложена поръчка

Обявление за приключване на договор