Първа копка по проект: „Рехабилитация на улична мрежа в град Якоруда“

       Днес, 15.05.2019 година, в град Якоруда беше направена първата копка по проекта „Рехабилитация на улична мрежа в град Якоруда“. Община Якоруда стартира мащабен проект за благоустрояването на градската инфраструктура на стойност 1 851 577,72 лв. Обществената поръчка е спечелена от „Строително – предприемачески холдинг“ ЕООД – град София. Обхватът на проекта има за цел да подобри цялостно по-голямата част от уличната мрежа на гр. Якоруда. Това налага рехабилитация на пътната настилка, направата на нови тротоарни площи, подмяна на уличните бордюри, повдигане на съществуващите шахти.

Проектът включва рехабилитация на шест улици с обща дължина 2’956 м, както следва:

1.Улица „Св.Кирил и Методий” 0+000 до км 0+772.82

  1. Улица „Св.Кирил и Методий” 0+000 до км 0+459.64
  2. Улица „Лазарец“ – дясно платно 0+000 до км 0+350.43
  3. Улица „Христо Ботев“ 0 + 000 до км 0 + 471.51
  4. Улица „Стефан Караджа“ от км 0+000 до км 0+380
  5. Улица „Даме Груев” от км 0+0.00 до км 0+552

    Проектът се финансира по Договор № 01/07/2/0/00696 от 13.02.2018 г.за опускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка – 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Общата стойност на договора е 1 919 781.05 лева.

       Церемонията по „първата копка“ се проведе на една от улиците в града, които ще бъдат основно ремонтирани. Сред присъстващите бяха заместник – кметът на община Якоруда –г-жа Беди Осман,заместник – кметът на община Якоруда-   г-жа Магдалена Богданова, собственик и управител на „Строително – предприемачески Холдинг“ ЕООД – г-н Георги Георгиев, управителя на фирма „Строител 2001“ ЕООД – г-н Ибрахим Карафеиз, общинска администрация и граждани.Заместник – кметът на община Якоруда – г-жа Магдалена Богданова пожела успех на изпълнителите и ползотворна работа.

_MG_9627 _MG_9628 _MG_9652                        _MG_9639

                                                 _MG_9636