Укрепване на десен бряг на река Дрещенец

         През месец април тази година община Якоруда стартира работа по проект „Укрепване на десен бряг на река Дрещенец . Укрепване на улица между осови точки 78 и 77 и от УПИ ХVІІ до УПИ Х, кв.10, по плана на с. Черна Места, община Якоруда.“ Целта на проекта е извършване на дейности по укрепване на коритото на река Дрещенец с цел предотвратяване на наводнения. Проектът е част от мащабната програма на Община Якоруда за предотвратяване на щети от природни бедствия.

Той е на стойност 309 215.33 лв. Финансирането е от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет с ПМС № 260 от 28 ноември 2018г.

Изпълнител на обществената поръчка е „Билдинг компани“ ЕООД – с. Дъбница, общ. Гърмен, с управител г-н Бисер Узунов. Предвижда се строителните дейности да приключат до средата на месец юни.

IMG_2705    IMG_2738

IMG_2765