Първа копка за рехабилитацията на пътя Якоруда-Разлог/-х.Трещеник“

     Първа копка за рехабилитация на път ВLG2354/II-84, Якоруда-Разлог/-х.Трещеник“ бе направена на 20.05.2019 година в град Якоруда.  Проектът  „Рехабилитация на общински път ВLG2354/II-84, Якоруда-Разлог/-х.Трещеник“ е един от най – значимите проекти в програмата за развитие и благоустрояване на община Якоруда.  Изпълнител на обществената поръчка е „ТЕХНО – ЕНЕРДЖИ“ ООД – гр. София с управител Димитър Хрусафов. Стойността на проекта е 3 935 088.14 лева. Строителството се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, съгласно сключен между Община Якоруда и Държавен фонд „Земеделие“ Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 01/07/2/0/00331/13.02.2018 г.

        Срокът за изпълнение на строителните работи е 350 календарни дни. Общата дължина на трасето е 12 195 м. Предвидените строителни дейности включват полагането на нова асфалтова настилка и възстановяване на отводняването на пътя.

        DSC_8930            DSC_8947