ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 2 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „Рехабилитация на част от уличната мрежа на територията на Община Якоруда – гр. Якоруда, с. Бунцево и с. Черна места“

Информация за публикувана обява – 29.05.2019 г.

Обява – 29.05.2019 г.

Указания за подготовка на офертите – 29.05.2019 г.

Техническа спецификация – 29.05.2019 г.

КС – 29.05.2019 г.

Образци за попълване – 29.05.2019 г.

Протокол – 18.06.2019 г.

Решение за избор на изпълнител  – 18.06.2019 г.

Договор – 18.07.2019 г.