Предложение за актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост

Предложение за актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост