ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ЧРЕЗ ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 2 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ: „Изграждане на дневен център за деца с увреждания“, от 0 до 18г. (Съгласно чл.36 ал.2 т.5 буква а) в УПИ II, кв. 108, по действащия регулационен план на гр. Якоруда, Община Якоруда“

Обява – 11.06.2019г.

Информация за публикувана в профила на купувача обява – 11.06.2019г.

Указания за подготовка на оферти – 11.06.2019г.

Образци за попълване – 11.06.2019г.

Информация за удължаване срока за получаване на оферти – 25.06.2019г.

Протокол – 15.07.2019г.

Договор – 05.08.2019г.