ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП С ПРЕДМЕТ: „Организиране на събития и мероприятия в страната и осигуряване на научен капацитет за нуждите на община Якоруда в качеството й на партньор по проект „Cross border Action Plan for the Development and Operation of an Executive Mechanism for the Support and Promotion of Social Entrepreneurship in the context of the Social Economy and Social Innovation“ Cooperation Programme INTERREG V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020” Обособена позиция 1: Организиране на събития Обособена позиция 2: Осигуряване на техническа експертиза за разработване на инструменти за насърчаване на социалното предприемачество и бизнес развитие

Заповед за откриване – 19.06.19г.

Решение – 19.06.19г.

Обявление – 19.06.19г.

Документация и образци за попълване – 19.06.19г.

Проект на договор – 19.06.19г.

ЕЕДОП – 19.06.19г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения -30.07.19г.

Протокол 1 – 07.08.2019г.

Протокол 2 – 07.08.2019г.

Доклад – 07.08.2019г.

Решение – 07.08.2019г.

Обявление за възложена поръчка

Договор ОП1

Договор ОП2

Обявление за изменение на Договор ОП1

Анекс към Договор ОП1

Обявление за изменение на Договор ОП2

Анекс към Договор ОП2

Обявление за приключване на договор за ОП1-29.01.20г.

Обявление за приключване на договор за ОП2-29.01.20г.