Забавен летен уикенд

       Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към община Якоруда организира забавен летен уикенд под мотото „Импровизирай, адаптирай се, преживей.“ В проявата бяха обхванати 15 деца. Целта на възпитателите на МКБППМН е да насърчи тяхното поведение на разбирателство и ненасилие, част от превантивната дейност на комисията.

3 (1)            6 (1)