В Община Якоруда стартира проект за 1 милион за изграждане на дневен център

           Днес, 29.08.2019 г. от 10.30 ч., в гр. Якоруда се откри строителна площадка за обект „Изграждане на дневен център за деца с увреждания“.  Проектът  се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г., подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съгласно Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ № 01/07/2/0/00634/15.03.2018г. Стойността на проекта е 1 190 332.31 лв. с ДДС. Изпълнител на строително – монтажните работи е „Билдинг Компани“ ЕООД. Ще се реализират дейности по изграждане на Дневен център за деца с увреждания от 0 до 18 год. възраст. С реализирането на проекта се цели подпомогане на семействата на деца с увреждания чрез осигуряване на достъп до качествени социални и медицински грижи, провеждане различни обучения на децата за създаване на навици и умения за изграждане на тяхната самостоятелност, което ще им позволи да водят пълноценен живот.

DSC_1246           DSC_1243