ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ : „Доставка на транспортно средство, необходимо за функционирането на дневен център за деца с увреждания“, от 0 до 18г. в УПИ II, кв. 108, по действащия регулационен план на гр. Якоруда, Община Якоруда.“

Информация за публикувана обява – 01.10.2019г.

Обява – 01.10.2019г.

Указания за подготовка на офертите – 01.10.2019г.

Техническа спецификация – 01.10.2019г.

Образци за попълване – 01.10.2019г.

Проект на договор – 01.10.2019г.

Информация за удължаване на първоначалния срок – 14.10.2019г.

Решение за прекратяване