Обществена поръчка за строителство чрез публично състезание по реда на ЗОП с предмет: „Открити спортни площадки в гр. Якоруда, общ. Якоруда“ в УПИ 1-325, кв.24, по действащия регулационен план на гр. Якоруда, Община Якоруда“

Решение за откриване на поръчка – 08.10.2019 г.

Обявление за поръчка – 08.10.2019 г.

Документация – 08.10.2019 г.

Образци за попълване – 08.10.2019 г.

Технически спецификации – 08.10.2019 г.

Образец 4.1 – КС – 08.10.2019 г.

ЕЕДОП – 08.10.2019 г.

Проект на Договор – 08.10.2019 г.

Технически проект – спортни площадки – 08.10.2019 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 14.10.2019г.

Протокол 1 – 05.11.2019г.

Съобщение за отваряне на цени – 05.11.2019г.

Протокол 2 – 12.11.19г.

Доклад – 12.11.19г.

Решение за избор на изпълнител – 12.11.19г.

Договор – 19.12.19г.

Обявление за възложена поръчка – 19.12.19г.

анекс – 02.06.2020г.

Обявление за приключване на договор – 02.06.2020г.