Покана за представяне на предложения, мнения и препоръки за Проект на Наредба за реда и условията за предоставяне на социалната услуга „Домашен социален патронаж“

Покана за представяне на предложения, мнения и препоръки

Предложение за Наредба за реда и условията за предоставяне на услугата Домашен социален патронаж

Проект на Наредба за условията и реда за предоставяне на социална услуга Домашенсоциален патронаж в Община Якоруда