Покана за представяне на предложения, мнения и препоръки по Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Якоруда, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

ПРОЕКТ на Правилник за организацията и дейността на ОбС-Якоруда

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЯКОРУДА

Изготвен е проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Якоруда, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019-2023 г. На основание чл. 26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове и чл.77 от Административно процесуалния кодекс, проектът на нормативния акт се предоставя на вниманието на заинтересуваните лица, които в 30 /тридесет/ дневен срок от публикуването му могат да депозират писмено предложения, да изразят мнения и препоръки по проекта на e-mail: obs_yakoruda@abv.bg или в деловодството на Общински съвет – Якоруда, гр.Якоруда, ул. „Васил Левски“ №1, в рамките на работното време от 08:00 до 17:00 часа всеки работен ден до изтичане на 30-дневния срок.

Вносител:

МЕРДИЕ ОСМАН

/ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС – ЯКОРУДА/

 

МОТИВИ

(на основание чл. 28 от Закона за нормативните актове) за приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Якоруда, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

На вашето внимание е предоставен за обсъждане и приемане проекта за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Якоруда, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Якоруда за мандат 2019-2023 г., със следните мотиви:

  1. След проведени местни избори на 27.10.2019 г. за избор на кмет на община Якоруда, кметове на кметства – Аврамово, Бел Камен, Бунцево, Конарско, Смолево, Черна Места, Юруково, общински съветници и след встъпване на 07.11.2019г. в законови правомощия на горепосочените е необходимо да се изработи и приеме правилник на Общински съвет – Якоруда за мандат 2019-2023 г.
  2. С решение №03 от 26.11.2019 г. по протокол № 02 на Общински съвет Якоруда, се създаде временна комисия със задача да прегледа промените в ЗМСМА и да изготви проект на нов Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Якоруда, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Нормите на действащия Правилник се нуждаят от прецизиране за да не се създават трудности при неговото прилагане. От друга страна редица от нормите на действащия правилник са утвърдени в практиката и съответстват на законите в Република България.
  3. Според чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА Общинският съвет приема правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. В тази законова разпоредба са изложени и основните причини, които налагат приемането на такъв правилник. С този нормативен акт колективният орган урежда правилата, които ще спазва при своята работа и по които ще взаимодейства с общинската администрация.

Цели, които се поставят с предложения проект за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Якоруда, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019-2023 г., са:

  1. Целта е да се постигне още по-голяма яснота на нормативния акт и да се улесни неговото прилагане.
  2. Да се актуализира и синхронизира новия проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет и взаимодействието му с общинска администрация на Община Якоруда в съответствие с действащата нормативна уредба. В резултат на приемане на новия Правилник се очаква да се подобри организацията и работата на съвета и взаимодействието му с общинската администрация.

Финансови и други средства, необходими за прилагане на новият Правилник.

За прилагането на настоящият проект на правилник не са необходими допълнителни финансови средства, освен предвидените за възнаграждения на общинските съветници и за разходи свързани с дейността на Общински съвет Якоруда.

Очаквани резултати:

Съответствието на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Якоруда, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация с действащата нормативна уредба в областта на местното самоуправление, ще доведе до по-добра ефективност за провеждане на заседанията на Общински съвет – Якоруда и подобряване комуникацията с общинска администрация.

Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз:

Настоящият проект е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско законодателство с регламентите и директивите, свързани с тази материя.

Настоящият проект не противоречи на българското законодателство, както и на правото на Европейския съюз.

 

Проектът на подзаконовия нормативен акт е публикуван на официалната интернет страница на Община Якоруда – https://yakoruda.bg/, на 28.11.2019г.

 

МЕРДИЕ ОСМАН

/Председател на ОбС – Якоруда/

 

ЕМИНЕ САПУНДЖИЕВА

/Председател на временна комисия/