Проект на Наредба за условията и реда за предоставяне на социална услуга- Домашен социален патронаж в Община Якоруда

Предложение за Наредба за реда и условията за предоставяне на услугата Домашен социален патронаж

Проект на Наредба за условията и реда за предоставяне на социална услуга- Домашен социален патронаж в Община Якоруда