Доклад относно: Наблюдение и контрол при прилагане ОУП на община Якоруда, включително на мерките за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от осъществяването на плана върху околната среда и човешкото здраве за 2018г.

Доклад ОУП

Допълнение към Доклад ОУП