Съобщение

На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Якоруда оповестява, че с Решение №2648/05.12.2019г., постановено по адм. дело №868/2019г. по описа на Административен съд-Благоевград, се ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на разпоредбите на Раздел І, предл. 1, „Забранява се“: т. 1, б. „а“ и т. 2 от Наредбата за осигуряването и спазването на обществения ред, безопасността на движението, чистотата и приветливия вид на Община Якоруда.

Съгласно разпоредбата на чл.194 от АПК съдебното решение се обнародва по начина, по който е бил обнародван подзаконовият нормативен акт, и влиза в сила от деня на обнародването му.

Дата: 23.01.2020г.

Решение 2648 от 05.12.2019г. на Административен съд-Благоевград