Съобщение

На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Якоруда оповестява, че с Решение №2700/11.12.2019г., постановено по адм. дело №628/2019г. по описа на Административен съд-Благоевград, се ПРОГЛАСЯВА НИЩОЖНОСТ на разпоредбите на Глава ІІІ „Контрол и административно-наказателни разпоредби“ от чл.34 до чл.43 (включително) от Наредбата за условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци на територията на Община Якоруда.

Съгласно разпоредбата на чл.194 от АПК съдебното решение се обнародва по начина, по който е бил обнародван подзаконовият нормативен акт, и влиза в сила от деня на обнародването му.

Дата: 23.01.2020г.

Решение 2700 от 11.12.2019г. на Административен съд-Благоевград