Откриване на процедура за избор на съдебни заседатели към Районен съд Разлог

              Във връзка с изтичане мандата на съдебните заседатели към Районен съд Разлог, Общински съвет Якоруда открива процедура по набиране на документи на кандидати за съдебни заседатели към Районен съд Разлог.
Необходимият брой заседатели е 5 души. Критериите и необходимите документи за кандидатстване, съгласно изискванията на Закона за съдебната власт, са изброени по-долу в обявлението.
Образци на документите /заявление и декларации/ са на разположение на кандидатите в Общински съвет Якоруда (ет. 1 в сградата на Община Якоруда).
Документите се подават лично в сградата на Община Якоруда в срок от 12.02.2020 г. до 13.03.2020 г.

Обявление

Списък кандидатите за съдебни заседатели-24.04.2020г.

Доклад на Комисията-12.05.2020г.