Обявление прект за ПУП – парцеларен план реконструкция на външна водопроводна мрежа за задоволяване на нуждите на с. Бунцево,община Якоруда

Обявление ПУП- с. Бунцево