Проект за изменение на ОУП на община Якоруда за ПИ 134.016 в м. „Белмекен“, землище на гр. Якоруда с възложител Христо Стоянов

Проект Изменение ОУП