Публично състезание с предмет: СМР на обект: „Рехабилитация на част от уличната мрежа на територията на Община Якоруда – гр. Якоруда, с. Аврамово, с. Бунцево, с. Конарско и с. Черна Места“ – срок за получаване на оферти: 01.04.2020г.

Решение – 11.03.2020г.

Обявление – 11.03.2020г.

Документация – 11.03.2020г.

Образци за офертата – 11.03.2020г.

ЕЕДОП – 11.03.2020г.

Проект на Договор – 11.03.2020г.

Протокол 1 – 08.04.2020г.

Протокол 2 – 12.05.2020г.

Уведомление за отваряне на ценовите предложения – 12.05.2020г.

Протокол 3 – 19.05.20г.

Доклад – 19.05.20г.

Решение за избор на изпълнител – 19.05.20г.

Договор – 18.06.20г.

Обявление за възложена поръчка – 18.06.20г.

Обявление за приключване на договор – 15.01.21г.