Заповед за достъп на земеделските прозводители до пазара в Община Якоруда

Заповед № 63 от 07.04.2020год.