Покана за представяне на предложения, мнения и препоръки относно изменения и допълнения на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – гр.Якоруда – качено на 10.04.2020г.

Покана – качено на 10.04.2020г.