Предложение за изменение и допълнение на Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество -гр.Якоруда-качено на 10.04.2020год.

Предложение